ABBEYFIELD - Lokaal Roosendaal


De lokale Abbeyfieldprojecten zijn zelfstandige rechtspersonen, die de lokale projecten organiseren en in standhouden. Soms zijn deze projecten gehuisvest in panden in eigendom van de rechtspersoon, maar de huisvesting kan ook in samenwerking met een woningstichting georganiseerd zijn

Concreet betekent bovenstaande ondermeer dat, zonder enig winstoogmerk huisvesting wordt geboden aan alleenstaande, steunbehoevende ouderen, die op eigen kracht niet of nauwelijks kunnen functioneren binnen de moderne complexe maatschappij, waarvan zij deel uitmaken.

In 1988 heeft het huis in Roosendaal als eerste huis op het continent de Abbeyfielderkenning gekregen.

In oktober 1999 is de Vereniging van Abbeyfieldprojecten opgericht met als doel onderlinge uitwisseling om kwaliteit te versterken en het gemeenschappelijk belang te dienen.

Als kenmerken kunnen worden genoemd: